Showing posts with label Học. Show all posts
Showing posts with label Học. Show all posts

Wednesday, July 19, 2017

Saturday, June 24, 2017

Thiết lập trang giấy trong Corel x5

Thiết lập trang giấy trong Corel x5 | Học Vẽ Coreldraw
Hệ thống bài (Full)

Công cụ Polygon trong Corel X5
Thuộc tính Polygon trong Corel x5
Vẽ hoa áp dụng thuộc tính Polygon demo
Đường tròn trong Corel X5
Lệnh Text trong Corel x5
Viết chữ cong theo đường Path trong corel x5
Vẽ hình khối 3D đơn giản bằng Corel X5
Thiết kế thiệp năm mới và giáng sinh


Wednesday, June 21, 2017

Nhóm lệnh căn bản trong Corel X5

Nhóm lệnh căn bản trong Corel X5 | Học Vẽ Coreldraw
Hệ thống bài (Full)

Công cụ Polygon trong Corel X5
Thuộc tính Polygon trong Corel x5
Vẽ hoa áp dụng thuộc tính Polygon demo
Đường tròn trong Corel X5
Lệnh Text trong Corel x5
Viết chữ cong theo đường Path trong corel x5
Vẽ hình khối 3D đơn giản bằng Corel X5
Thiết kế thiệp năm mới và giáng sinh